تصاویر را که می بینم قلبم فشرده می شود از درد

از غم

از تنفر

از خشم

از ....

.

آهااااااااااااااای انسان وقیحی که می گویی نباید مرگ بر آمریکا گفت 

اگر خواهر ، برادر ، پدر یا مادر خودت هم قربانی این حیوان صفتان بودند ، بازهم اینطور می گفتی ؟

باز هم می گفتی که نباید مرگ گفت و باید به سمت صلح پیش رفت ؟

آهااااای انسان احمقی که فکر می کنی آمریکا تغییر کرده

ببین

ببین ددمنشی آمریکا را

آمریکایی که هواپیمای مسافربری ما را می زند و بعد به فرمانده ی عملیاتش مدال افتخار می دهد ...

.

تو هم شریکی

تو هم شریکی در این جنایات

چون به زبان و قلب آن ها را یاری می کنی

.

داریم در زیارت عاشورا که قاتلان حسین علیه السلام را لعنت کردند

چه قاتلانی که در کارزار کربلا بودند و چه آنانی که به زبان و یا حتی قلب ، آن ها را تایید نمودند

.

مراقب باشیم

مبادا دستمانمان آلوده ی خون هموطنانمان باشد ...

.

.

ببینید شاید که بیدار شوید