اواخر سال 95 داشتم به وضعیت کشور فکر می کردم و مشکلات معیشتی ای که برای اکثر ما وجود داشت ...

و اینکه شعار سال چه بود وو اقداممان کجا رفت و عمل هامان ؟...

اینکه چقدر این شعارها فقط در تعطیلات نوروز دیده می شوند و بعد فراموش می شوند تا یک سال و بعد هم سال جدید .. شعار جدید و  ...

به نظرم حیف بود رفتن اقتصاد مقاومتی بدون هیچ گونه عمل و عکس العملی از ما ...

اما چه می شد کرد

لابد سال جدید هم می آمد و ما سرگرم مشغولیت های جدید می شدیم و چند روزی با نام و شعار جدید بساط نقل و بحث مان رو براه بود تا ....

پیام نوروزی رهبر اما فرق داشت با هر سال

باز هم همان شعار بود

با همان سبک

با همان واژگان ...

یاد معلم دبستانم افتادم که دانش آموزان را تهدید می کرد که : " اکر درس امسال را متوجه نشی و نتونی از پس امتحانات بر بیای ، سال آینده هم باید همین درس ها را بخوانی ... "