.
#برخیز ، دوربینت را در دست بگیر و #روایتگری را آغاز کن
روایت کن داستان مظلومیت بچه های حزب الله را ...
از #جگر_سوخته شان نقل کن...
از تیرهای #داعشهای_وطنی و خارجی روایت کن
.
از #جنگ_صفینی که در حال رخ دادن است بگو
روایت #جهل مردم و حکومت امیرالمومنین را بازگو کن
از #جمل ، از عایشه و طلحه و زبیرها بگو
از سهم خواهی آنها از سفره انقلاب بعد از وفات پیامبر!
#نهروان را روایت کن ، از مهر به پیشانی بسته هایی که صلاح اسلام را به خیال خامشان از امیرالمومنین بیشتر میدانستند!
.
از #حرف_های_به_زمین_مانده امام حکایت کن
بیا بگو که هنوز ”برخی مردمان امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را ”
.
بیا و بگو که چرا هرکه در جمهوری اسلامی از انقلاب دفاع کند ، دلواپس و افراطی و متحجر می شود!
بیا و #جنگ_بدر را برایشان بازگو کن تا که #بیشماری را در اعداد و ارقام نبینند
بیا و #حدیث_عاشقی را یادمان بده بیا تا قوت قلب بگیریم
بیا تا در آخرین #فتح_الفتوح ، راوی مظلومیت جبهه انقلاب ، تو باشی...
.
#حرف_زیاد_بود_و_اما ...
#شهید_آوینی