در حکومت اسلامی

در روز جمعه

در شیعه خانه ی امام زمان

برای انتخاب رئیس حکومت مدعی اسلامیت

مناظره ای برگزار می شود

که درهیچ جای آن نامی از صاحب اصلی ما نمی آید

...

.

.

.

درد

این است ...