مرگ بنیتای هشت ماهه ، داغ نازنین فاطمه ی هشت ماهه ی ما را تازه تر کرد ....

اگر بود ، همین روزها تولدش بود...

.

.

.

بعضی داغ ها تازه اند

حتی

در گذر زمان ....