این اشکهای نیمه شبم، همان دلتنگی برای توست...

امام رضای بقیه ی آدمها!

برای تو، رضای من!

 

- دلم برای چند قدم مانده ب پله های نزدیک ضریح، برای قابی که تکه ای از مشبک های ضریح و گلهای بالای ضریح و قبل از اینها، چلچراغ پرنور آویزان از سقف را دارد.. دلم برای نگاه تو، وقتی لابلای آن همه جمعیت، با لبخند نگاهم میکنی، خیلی خیلی خیلی خیلی تنگ است... دلم برای اشکهای داخل حرمت تنگ است ...

- دلتنگی تو اثر دارد... دلتنگم باش رضای زندگی ام!

- الدعا ..